header5.png

Prečo odbory?

PREČO ODBORY???

 

Vážené kolegyne,  kolegovia, sympatizanti a zamestnanci dovoľte mi prezentovať  jeden poznatok z rokovaní.  Zaznelo konštatovanie, máme tu tvrdý kapitalizmus musíme sa mu prispôsobovať a vy si musíte zvykať. V podstate majú pravdu, skutočnosť je taká, ale určite nemôžem súhlasiť s tým, aké formy kapitalizmu sa v našej spoločnosti aplikujú. Tieto spôsoby a formy kapitalizmu patria niekde do 19. storočia a nie do druhej dekády 21. storočia. Práve v začiatkoch kapitalizmu, tam, kde sa začínal formovať, vznikali ako protiváha odbory ako organizácie zastrešujúce „námedzných“ robotníkov. Pri riešení ich problémov a vytvárajúce protiváhu ekonomickým záujmom zamestnávateľa.

Ciele a úlohy odborov z minulých dôb , sú stále aktuálne aj do dnešných dní, ich princíp ostáva stále rovnaký, menia sa len určité formy cieľov a úloh odborov. Medzi základné ciele odborov patria:

1.     Negociácia o mzdách a podmienkach práce.

2.     Regulácia vzťahov zamestnávateľ – zamestnanec.

3.     Organizácia kolektívneho vyjednávania.

4.     Zastupovanie svojich členov.

5.     Pomoc pri riešení sťažnosti.

Z týchto storočiami overených oprávnených cieľov sa vygenerovali hlavné ochranné úlohy odborov medzi, ktoré patria predovšetkým :

1.     Ochrana zamestnancov a zamestnaneckých práv – prvé a základné poslanie na ochranu zákonom ustanovených a garantovaných práv ako aj práv garantovaných vnútropodnikovými smernicami. Ide o ochranu konkrétnych osôb v rámci firmy, ktoré to v istom čase potrebujú.                                                                                                                           

2.     Vplyv na legislatívu a sociálne zákonodarstvo.

3.     Ochrana a zabezpečenie trvácnosti práce - aby sa práca stala pre pracovníkov perspektívnou, aby videli progres i ocenenie svojej práce a sami sa ňou cítili byť zabezpečení.

4.     Ochrana sociálnych podmienok.

5.     Ochrana firmy- formácia zamestnancov, aby zamestnanci videli a prijali diel vlastnej zodpovednosti za vlastné pracovné miesta a mzdy ako aj za spoločné dobro, aby firma mala potenciál ďalšieho rastu a rozvoja.

6.     Ochrana mravnosti u zamestnancov- má to byť prostredie, ktorom pokojne a pre vlastné dobro, tak hmotné ako aj duchovné, vykonáva isté služby a pracovné úkony.
                   

K napĺňaniu cieľov a úloh odbory používajú najmä tieto nástroje činnosti:

1.     Stála aktualizácia metód aj prostriedkov- majú si byť vedomé svojej primárnej úlohy , využívať všetky dostupné a legitímne prostriedky na obhajobu práv zamestnancov.

2.     Rozvoj odbornej pripravenosti- neustále vzdelávanie zástupcov zamestnancov, aby obhajovali ich záujmy, pretože na rozdiel od nich, zamestnávatelia s prevahou ekonomickej moci majú k dispozícii odborné posudky a analýzy.

3.     Kontinuálne štúdium a vzdelávanie – štúdium ekonomiky , legislatívy aj vnímanie spoločenských a sociálnych zmien.

4.     Stála potreba oslovovať členskú základňu.

5.     Tvorba vlastných nástrojov – aby boli schopné komunikovať s vládou aj zamestnávateľmi, nové formy komunikácie s verejnosťou ,mladou generáciou, mali by ponúkať najvhodnejšie prostriedky na DOSAHOVANIE CIEĽOV.
            

Vážené kolegyne, kolegovia a priatelia ,pouvažujte nad týmto stručným výkladom, a skúste sa zamyslieť, na ktorej strane som, kde je moje miesto. Benefity vyrokované v predošlých KZ, sociálne istoty a iné vymoženosti nad rámec zákonov môžu byť v krátkom čase minulosťou. Nikde nie je dané a napísané, že sú večné a nemenné. Ako bolo spomenuté, z pohľadu manažérov je doba tvrdého kapitalizmu, a ak zamestnávateľ nebude mať protiváhu silného, korektného sociálneho partnera, všetko môže byť inak. Silný sociálny partner pre zamestnávateľa je ten, ktorý má odborne zdatných a erudovaných ľudí s vyššími morálnymi princípmi, morálkou, etikou a opierajúcich sa o silnú členskú základňu a jej podporu. Úprimne ľutujem mladšiu generáciu zamestnancov v sektore železníc, ktorí majú za sebou odrobenú prvú desiatku (a menej) rokov v službe. Skúsenosť mi hovorí, že ak nenastane nový pohľad dôležitosť a činnosť odborov a hlavne zo strany týchto zamestnancov potreba byť organizovaní a niekde začlenení, v horizonte jednej, dvoch, dekád nastane vo vzťahu zamestnávateľ verzus zamestnanec nerovnovážny stav. Tým, kto bude ťahať za kratší koniec motúza bude zamestnanec. Zamestnávateľ nebude mať sociálneho partnera – oponenta a tak bude pre neho oveľa jednoduchšie presadiť iba svoje záujmy.


Nakoniec, pre všetkých s úplnou vážnosťou:

Zamestnanec má v rámci svojho zamestnania len neveľkú moc ovplyvniť svoje pracovné podmienky a ekonomické záujmy. Ako jednotlivec si pripadá príliš slabý a bezmocný voči svojim nadriadeným, nedôležitý a nahraditeľný. Sám toho veľa nezmôže. Často krát volí medzi odhodlaním presadiť svoje požiadavky a obavou, že príde o pracovné miesto. Avšak organizované kolektívy Odborových centrál, so silnou podporou v zákone už mocou oplývajú a stávajú sa závažiami, ktoré nielen vo vzťahu k zamestnávateľovi, ale celkovo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, vyrovnávajú misky váh a zúčastnené strany musia s nimi počítať.

 

 

 

                                                                             Predseda VV NOŽ - ŽSR

Reklama

Aktuálny čas

Prihlásenie

Počasie