header2.png

Informácia o činnosti NOŽ

NEZÁVISLÉ ODBORY ŽELEZNIČIAROV – NOŽ sú tu pre Vás!

 

         Rok 2015 bol veľmi náročný pri presadzovaní Vašich oprávnených požiadaviek. Na základe podpisov zamestnancov pod petičné hárky, dňa 28.7.2015 zástupcovia NOŽ na pracovnom stretnutí zamestnávateľa so sociálnymi partnermi v Bratislave informovali zástupcov zamestnávateľa o zložitých pracovných podmienkach v prevádzke a o nespokojnosti zamestnancov so súčasným stavom miezd v ZSSK CARGO. Vyzvali i ostatné odborové centrály, aby podporili úsilie zástupcov NOŽ o zmenu systému odmeňovania, ktorá vytvára priepastné rozdiely medzi zamestnancami. Opýtali sme sa prítomných kompetentných zástupcov zamestnávateľa, kde je napísané, že ten, kto má nízky platový dekrét, má mať najnižšie prémie, kto má vyšší platový dekrét, má mať vyššie prémie. Zamestnanci sa už na základe zatriedenia odlišujú výškou platového dekrétu, nemali by sa preto odlišovať ešte aj výškou prémií. Tá by mala byť pri splnení ukazovateľov rovnaká pre všetkých. NOŽ presadzuje to, aby sa vytvoril jednotný systém odmeňovania, ktorý by odstránil priepastné rozdiely v platoch zamestnancov. Na základe vytrvalého úsilia zástupcov NOŽ zamestnávateľ nakoniec prejavil záujem o spoločné riešenie nového systému odmeňovania, pridali sa k tomu i ostatné odborové centrály a nakoniec na pracovnom stretnutí zamestnávateľa so sociálnymi partnermi v Bratislave dňa 26.1.2016 vznikla pracovná skupina, v ktorej budú pracovať i zástupcovia NOŽ. Pracovná skupina sa bude zaoberať vypracovaním nového návrhu Smernice pre odmeňovanie, v súvislosti s prípravou novej kolektívnej zmluvy na rok 2017 v ZSSK CARGO.  Aj na tomto príklade x vidieť, že má zmysel vyjadriť svoj názor podpisom pod petičné hárky. Na základe Vašich podnetov a odvahe dať podpis na petičné hárky sa dnes už reálne začína práca na zlepšení nepriaznivého stavu. Veď navýšenie doby odchodu do dôchodku na 62 rokov je tu už dlhšiu dobu, no zamestnávateľ ani skúsené najväčšie odborové organizácie na to dlhodobo nereagovali, neprišli s návrhom, že je potrebné upraviť v tejto súvislosti tarifné tabuľky. NOŽ nie je spokojná ani so súčasným stavom vývoja miezd na prevádzke. V rámci ZSSK CARGO na prevádzke sú v priemere najnižšie platy, hoci tu ľudia majú veľa odpracovaných rokov, majú potrebnú odbornú i zdravotnú spôsobilosť. V tejto súvislosti je možno na škodu, že v podmienkach ZSSK CARGO bola podpísaná kolektívna zmluva na dva roky - 2015 a 2016. NOŽ  sa aj v tejto súvislosti pozerá na kolegov v najsilnejších odborových organizáciách s výhradou, že neurobili maximum pri presadzovaní záujmov zamestnancov ako takých. Na úkor ostatných zamestnancov presadilo iba zvýhodnenie vybranej skupiny zamestnancov – rušňovodičov. NOŽ považuje takéto konanie a zvýhodňovanie iba určitej skupiny za nešťastné. Zástupcovia zamestnancov podľa NOŽ, by nemali obhajovať iba určitý okruh zamestnancov, ale mali by napomáhať záujmom x zamestnancov ako takých. I v tomto smere bude potrebné vynaložiť veľké úsilie, aby predstavitelia odborov mali širší pohľad na dianie a potreby zamestnancov pri železnici.

          V podmienkach ŽSR, keď bola kolektívna zmluva podpísaná na rok 2015, podarilo sa pri kolektívnom vyjednávaní na rok 2016 vyjednať v kolektívnej zmluve pre zamestnancov ŽSR podstatne viac. Po dlhšom čase sa všetkým zamestnancom zvýšila mzda o pevnú čiastku do tarifnej mzdy a ostal zachovaný objem prémii vyplatených v roku 2015. Kolektívny vyjednávači za NOŽ sa veľkou mierou pričinili  o takýto výsledok KV na ŽSR. Svojimi zásadnými stanoviskami, návrhmi a postojmi vplývali aj na ostatné OC zúčastnené na KV. Zástupca NOŽ  bol členom pracovnej skupiny na úrovni riaditeľa odboru ĽZ – GR ŽSR. Pracovná skupina tvrdo a aktívne obhajovala dohodnutý návrh na zvýšenie tarifnej mzdy. Spolu s vedením OĽZ – GR ŽSR sme analyzovali a hľadali možnosti navýšenia, resp. prerozdelenia finančných prostriedkov z objemu vyčlenených na mzdy pre rok 2016. Výsledkom úspešných rokovaní a vyjednávaní je skutočnosť, že zamestnávateľom bol akceptovaný návrh OC v plnom rozsahu. K tomuto všetkému považujeme za nutné dodať, že hlavný kolektívny vyjednávač za NOŽ bol jediným, ktorý svojou účasťou priamo obhajoval oprávnené záujmy zamestnancov  v rámci OR – KE vyjmúc uzol Čierna nad Tisou a Haniska pri Košiciach.

 Vážení kolegovia, zamestnanci, sympatizanti, v závere sa Vám chcem poďakovať za dôveru, ktorú ste nám v roku 2015 prejavili a chcem Vás ubezpečiť, že Vašu dôveru nesklameme a urobíme všetko pre to, aby sme pri kolektívnom vyjednávaní pre rok 2017 dosiahli čo najlepšie naplnenie spoločných predstáv. Tešíme sa na Vašu podporu a uchádzame sa i o Vašu dôveru, prejavenú vstupom do NOŽ, aby sme postupne aj silou členskej základne mohli mať stále silnejšie slovo pri rokovaniach so zástupcami zamestnávateľa a odborových organizácií.

 

  

                                                                     ...................................................

                                                                      Jaroslav Hric

Reklama

Aktuálny čas

Prihlásenie

Počasie