header5.png

Informácia o činnosti NOŽ

NEZÁVISLÉ ODBORY ŽELEZNIČIAROV – NOŽ sú tu pre Vás!

 

         Rok 2015 bol veľmi náročný pri presadzovaní Vašich oprávnených požiadaviek. Na základe podpisov zamestnancov pod petičné hárky, dňa 28.7.2015 zástupcovia NOŽ na pracovnom stretnutí zamestnávateľa so sociálnymi partnermi v Bratislave informovali zástupcov zamestnávateľa o zložitých pracovných podmienkach v prevádzke a o nespokojnosti zamestnancov so súčasným stavom miezd v ZSSK CARGO. Vyzvali i ostatné odborové centrály, aby podporili úsilie zástupcov NOŽ o zmenu systému odmeňovania, ktorá vytvára priepastné rozdiely medzi zamestnancami. Opýtali sme sa prítomných kompetentných zástupcov zamestnávateľa, kde je napísané, že ten, kto má nízky platový dekrét, má mať najnižšie prémie, kto má vyšší platový dekrét, má mať vyššie prémie. Zamestnanci sa už na základe zatriedenia odlišujú výškou platového dekrétu, nemali by sa preto odlišovať ešte aj výškou prémií. Tá by mala byť pri splnení ukazovateľov rovnaká pre všetkých. NOŽ presadzuje to, aby sa vytvoril jednotný systém odmeňovania, ktorý by odstránil priepastné rozdiely v platoch zamestnancov. Na základe vytrvalého úsilia zástupcov NOŽ zamestnávateľ nakoniec prejavil záujem o spoločné riešenie nového systému odmeňovania, pridali sa k tomu i ostatné odborové centrály a nakoniec na pracovnom stretnutí zamestnávateľa so sociálnymi partnermi v Bratislave dňa 26.1.2016 vznikla pracovná skupina, v ktorej budú pracovať i zástupcovia NOŽ. Pracovná skupina sa bude zaoberať vypracovaním nového návrhu Smernice pre odmeňovanie, v súvislosti s prípravou novej kolektívnej zmluvy na rok 2017 v ZSSK CARGO.  Aj na tomto príklade x vidieť, že má zmysel vyjadriť svoj názor podpisom pod petičné hárky. Na základe Vašich podnetov a odvahe dať podpis na petičné hárky sa dnes už reálne začína práca na zlepšení nepriaznivého stavu. Veď navýšenie doby odchodu do dôchodku na 62 rokov je tu už dlhšiu dobu, no zamestnávateľ ani skúsené najväčšie odborové organizácie na to dlhodobo nereagovali, neprišli s návrhom, že je potrebné upraviť v tejto súvislosti tarifné tabuľky. NOŽ nie je spokojná ani so súčasným stavom vývoja miezd na prevádzke. V rámci ZSSK CARGO na prevádzke sú v priemere najnižšie platy, hoci tu ľudia majú veľa odpracovaných rokov, majú potrebnú odbornú i zdravotnú spôsobilosť. V tejto súvislosti je možno na škodu, že v podmienkach ZSSK CARGO bola podpísaná kolektívna zmluva na dva roky - 2015 a 2016. NOŽ  sa aj v tejto súvislosti pozerá na kolegov v najsilnejších odborových organizáciách s výhradou, že neurobili maximum pri presadzovaní záujmov zamestnancov ako takých. Na úkor ostatných zamestnancov presadilo iba zvýhodnenie vybranej skupiny zamestnancov – rušňovodičov. NOŽ považuje takéto konanie a zvýhodňovanie iba určitej skupiny za nešťastné. Zástupcovia zamestnancov podľa NOŽ, by nemali obhajovať iba určitý okruh zamestnancov, ale mali by napomáhať záujmom x zamestnancov ako takých. I v tomto smere bude potrebné vynaložiť veľké úsilie, aby predstavitelia odborov mali širší pohľad na dianie a potreby zamestnancov pri železnici.

          V podmienkach ŽSR, keď bola kolektívna zmluva podpísaná na rok 2015, podarilo sa pri kolektívnom vyjednávaní na rok 2016 vyjednať v kolektívnej zmluve pre zamestnancov ŽSR podstatne viac. Po dlhšom čase sa všetkým zamestnancom zvýšila mzda o pevnú čiastku do tarifnej mzdy a ostal zachovaný objem prémii vyplatených v roku 2015. Kolektívny vyjednávači za NOŽ sa veľkou mierou pričinili  o takýto výsledok KV na ŽSR. Svojimi zásadnými stanoviskami, návrhmi a postojmi vplývali aj na ostatné OC zúčastnené na KV. Zástupca NOŽ  bol členom pracovnej skupiny na úrovni riaditeľa odboru ĽZ – GR ŽSR. Pracovná skupina tvrdo a aktívne obhajovala dohodnutý návrh na zvýšenie tarifnej mzdy. Spolu s vedením OĽZ – GR ŽSR sme analyzovali a hľadali možnosti navýšenia, resp. prerozdelenia finančných prostriedkov z objemu vyčlenených na mzdy pre rok 2016. Výsledkom úspešných rokovaní a vyjednávaní je skutočnosť, že zamestnávateľom bol akceptovaný návrh OC v plnom rozsahu. K tomuto všetkému považujeme za nutné dodať, že hlavný kolektívny vyjednávač za NOŽ bol jediným, ktorý svojou účasťou priamo obhajoval oprávnené záujmy zamestnancov  v rámci OR – KE vyjmúc uzol Čierna nad Tisou a Haniska pri Košiciach.

 Vážení kolegovia, zamestnanci, sympatizanti, v závere sa Vám chcem poďakovať za dôveru, ktorú ste nám v roku 2015 prejavili a chcem Vás ubezpečiť, že Vašu dôveru nesklameme a urobíme všetko pre to, aby sme pri kolektívnom vyjednávaní pre rok 2017 dosiahli čo najlepšie naplnenie spoločných predstáv. Tešíme sa na Vašu podporu a uchádzame sa i o Vašu dôveru, prejavenú vstupom do NOŽ, aby sme postupne aj silou členskej základne mohli mať stále silnejšie slovo pri rokovaniach so zástupcami zamestnávateľa a odborových organizácií.

 

  

                                                                     ...................................................

                                                                      Jaroslav Hric

Príhovor prezidenta

Zdravím Vás vážené kolegyne, kolegovia, členovia a nečlenovia NOŽ

Po dlhej odmlke spôsobenej aj mojou chorobou sa k Vám prihováram ako opätovne zvolený prezident NOŽ. Chcel by som v krátkosti zbilancovať predchádzajúci rok 2014 diania v NOŽ a zároveň oboznámiť Váš s našimi prioritami na rok 2015.

Takže rok 2014 mame za sebou. Čo sa vlastne udialo?

Bol to rok ťažký a prelomový pre existenciu NOŽ. Už na prelome rokov som mal značne zdravotne problémy, ktoré vyvrcholili tým, že som musel dočasne vo februári odovzdať svoje právomoci. Odovzdal som ich s tým, že to do rúk prevezmú správni ľudia. No po krátkej dobe sa opak stal pravdou, keď  tí ktorí ma mali zastupovať, zvolali Výkonný výbor a mali zvoliť nového prezidenta s tým že mňa úplné vylúčia z NOŽ. Tento Výkonný výbor bol uznášania neschopný a boli zvolaní iba funkcionári ktorí s tým súhlasili. Našťastie som sa včas o tom dozvedel a tak som sa zúčastnil Výboru, na ktorý ma ako prezidenta nepozvali. Dozvedel som sa že som vlastne podpísal Odstúpenie z funkcie prezidenta NOŽ. Okamžite som to napadol a vysvetlil Výboru čo sa porušuje, že takto nemôže prebehnúť voľba prezidenta a aké to môže mať následky.  Odvetou toho bolo fyzické napadnutie mojej osoby. Následné som sa dozvedel dôvody tejto veci, ktorú zhrniem v krátkosti.  Z riadiacim zamestnancom Carga sa dnes už bývalí funkcionári dohodli o spolupráci, ale stým že ja som nepohodlný, tak ma musia odstrániť. Neviem čo mali za to sľúbene? To sa spýtajte ich osobne /mena v tomto príhovore  neuvádzam, ale Vy ktorí to čítate viete o koho ide/.

Tieto veci som opakovane písomné napadol s tým, že som právoplatný prezident,  nikto ma neodvolal a odstúpenie ktoré som podpísal bolo konane v omyle a za nevýhodných podmienok s tým, že toto odstúpenie je ako právny úkon podľa Občianskeho zákonníka  neplatne.

Chcel som riadne pokračovať v práci v NOŽ no zastavili ma prekážky funkcionárov NOŽ, ktorí všade oznámili že som sa vzdal funkcii. Nemohol som Vás riadne zastupovať. Zamestnávatelia totiž vyžadovali zápisnicu o voľbách v NOŽ a Uznesenie. Nevedel som zvolať uznášaniaschopný Výkonný vybor ani Radu NOŽ, nakoľko niektorí členovia odmietali komunikovať a riadne pracovať ako funkcionári. Podali mi osobne odstúpenie a ukončenie práci vo funkciách. V tej dobe bolo potrebne zamestnávateľom oznámiť kto je členom Výboru a s kým môžu komunikovať.  Bolo to pre mňa ťažké rozhodnutie nakoľko by títo  členovia ostali bez ochrany /imunity/ a to som nechcel. Dúfal som že to spoločnými rokovaniami dáme do správnej miery. Bol som v takom prípade ochotný vzdať sa funkcii prezidenta NOŽ, aby sa situácia upokojila.

No následné som opätovne ochorel a musel som byť dlhodobo hospitalizovaný. Situácia sa však natoľko vyhrocovala že s istými funkcionármi už nebolo možne počítať, nakoľko začali škodiť NOŽ a cielene ju likvidovať. Rozširovali nepravdivé veci o dianí v NOŽ a hlavne o mojej osobe a zároveň sa vydávali za zástupcov NOŽ. Istý čas mi zablokovali internetové stránky, takže som  zostal bez akýchkoľvek informácii od zamestnávateľov. V tom čase zároveň podpisovali za Vás aj zmeny turnusov, čo malo napríklad aj v Košiciach príčinu skrátenia pracovnej doby vozmajstrom, ale aj súhlas s nadpracovaním dvoch zmien za mesiac, v turnusovom poriadku. Neusporiadali žiadnu schôdzu stretnutie ani akciu, hoc aj mali možnosť, pretože  mali k dispozícii aj hlavný účet NOŽ, nakoľko mi k nemu zabránili k prístupe. Nepodpísali dohodu o zrážaní príspevkov v ŽSR a hlavne osočovali dobre meno NOŽ a funkciu prezidenta.

No našťastie sa vo Výbore našli ľudia ktorí pochopili vážnosť situácie a už počas moje hospitalizácii v mesiaci september sa začali predbežne rokovania. Oslovili ma  a zhodli sme sa na tom že NOŽ musíme zachrániť a musíme pokračovať v práci tak ako ste boli na to zvyknutý.  Oznámili sme to zamestnávateľom a začali rokovania a stretnutia  aj na najvyššej úrovni. V októbri bol zvolaný Výkonný vybor ktorý bol uznášania schopný a tým sa sfunkčnila aj činnosť Rady NOŽ. Mohli sme vykonať opatrenia a vydávať uznesenia v súlade so Stanovami NOŽ. Zároveň som trval na vyhlásení nových volieb na post prezidenta NOŽ, tak aby sa právoplatnosť a regulárnosť tejto funkcie nemohla spochybniť  a napadať a tak bola daná možnosť kandidovať na tento post všetkým členom NOŽ v súlade so Stanovami. Voľby sa uskutočnili a Výkonným výborom NOŽ  mojej osobe bola daná jednoznačná podpora. Začo Výboru ďakujem a prehlasujem že ich dôveru nesklamem.

Zapojili sme sa do kolektívneho vyjednávania a začali riešiť prioritne veci k riadnemu znovu fungovaniu NOŽ. Doriešila sa  zrážka zo mzdy v ŽSR a začala sa riešiť neúnosná situácie rozvrhu pracovných zmien v posune a na brzdiacej veži signalistov.Tato vec je v štádiu riešenia a je posunutá na riešenie riaditeľke Ľudských zdrojov ŽSR, nakoľko v stanici Košice nie je ochota riešiť tuto vec.

Ďalej sa vykonala kontrola pracoviska ONV Košice na ktorú sme dostali odpoveď, že zamestnávateľ chce tieto veci riešiť a prisľúbil nám odstránenie nedostatkov. Budeme aj naďalej monitorovať situáciu na tomto pracovisku. Boli schválené turnusy pre vlakové čaty, ktoré im zaručujú riadny odpočinok v týždni. Plán dovoleniek tak, aby zamestnanci mohli čerpať dovolenku aj v mesiaci december. Ostal nedoriešený rozvrh zmien vozmajstrov na pracovisku v Haniske a v Košiciach kde nám ho zamestnávateľ nepredložil v čas na dohodu. Ak v tejto veci nedôjde k posunu riešenia so strany vedúceho vozňovej služby budeme to riešiť cestou Inšpektorátu práce. V najbližších dňoch vykonáme aj z tohto dôvodu na pracoviskách Haniska a Košice kontrolu.

Čo sa tyká kolektívneho vyjednávania v Cargu, pokročilo sa v určitých veciach  no o najspornejšom bode  mzdy sa naďalej rokuje v Novom roku 2015. Našou prioritou je zvýšenie hlavne príplatkových časti mzdy ako sú nočne príplatky príplatky za soboty a nedele a iné príplatky v prevádzkových profesiách. Aby bola konečne ohodnotená ich práca v týchto podmienkach a ohodnotenie vplyvu nočnej práce ohľadom na zdravotne rizika zamestnancov. Čo znamená že pri prípadnom zvýšení platov by  to prevádzkoví zamestnanci na výplatách pocítili najviac. Zároveň mame hranicu pod ktorú nie sme pri zvyšovaní miezd ochotní klesnúť. Takisto zjednodušiť systém sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily a otvoriť smernicu pre odmeňovanie súčasné s kvalitnejším ohodnotením prace v  rizikových profesiách vzhľadom na podstav zamestnancov ako sú vozmajstri vlakové čaty posun a pod.

V ŽSR sa kolektívne vyjednávanie takpovediac zaseklo z dôvodu menovania nového Generálneho riaditeľa. No aj tu mame niektoré výhrady k hodnoteniu zamestnancov, ktoré sú podobne ako som opísal v Cargu. No najme nedovoliť zvýšenie  týždennej normy pracovného času vo vybraných profesiách. Profesiu posunovač dostať tam kde ma svoje miesto, vzhľadom na ich namáhavú a rizikovú pracú. Aby mali pracovne podmienky a hlavne rozvrh pracovných zmien taký kde by mali riadny čas ne odpočinok medzi zmenami. A hlavne riadny odpočinok v týždni, ktorý je podľa našich zistení v rozpore so Zákonníkom práce.

Zorganizovali sme Mikuláša pre deti s Vianočným turnajom 13.12.2014. Každý člen dostal  suvenír a poukážky na Vianoce v hodnote 10 Eur, spolu cca 1510 Eur. Vyplatili sme za rok 2013 z podporného fondu celkovo  cca 700 Eur hlavne za PNS. Pokračuje sa v riešeniu neplatnosti výpovedi p. Burdovej a jej zastupovanie, ktorá je na dobrej ceste k úspešnému ukončeniu. Mame za sebou úspešné skočený súdny spor p. Németha, ktorý už opätovne pracuje vo svojej funkcii vozmajstra. Tento spor nám otvoril dvere vo veci ktorá je prioritou roku 2015. Je právoplatný a bolo dokázané aj vďaka Vám, že na pracovisku Haniska dochádza k šikane a diskriminácii zamestnancov a členov NOŽ. Toto je pre nás odrazovým  mostíkom spustenia  a dokázania ďalších faktov súdnou cestou, nakoľko v tejto veci nie je ochota riešenia ani riaditeľov, dokonca ani Odboru kontroly ochrany a inšpekcie Carga a hlavne Riaditeľa odboru ľudských zdrojov. Aj touto cestou im odkazujem že ich nečinnosť je vlastne podporou diskriminácie, za čo budú musieť niesť riadne následky a budú v tomto procese napádaný.

To iste platí pre všetkých vedúcich zamestnancov, ktorí akokoľvek prispeli k podpore šikany či diskriminácie hlavne na pracovisku Haniska, ale aj zamestnancov ktorí svojimi konaním a zastrašovaním   nabádali zamestnancov a členov NOŽ na ich  odstúpenie. Jednoducho povedané každý bude niesť následky  za  svoje  správanie a konanie, ktoré je v rozpore so zákonmi  ako 

/ Zákonník práce, Antidiskriminačný zákon, Zákon o slobodnom zhromažďovaní občanov, Petičný zákon, ale  aj Eticky kódex ZSSK Cargo a Pracovný poriadok ZSSK Cargo/.Na porušovanie týchto zákonov mame dôkazy a svedkov. Žaloba je spracovaná a v najbližších dňoch bude podaná na Krajskom súde Košice I.

Tak isto budeme žiadať od zamestnávateľa Cargo vyplatenie financií za zrealizovane akcie v roku 2013. Tato vec bude ešte predmetom Kolektívneho vyjednávania v časti programu rôzne dňa 20.01.2015. Ak sa nedohodneme s riaditeľom  Odboru pre ľudské  zdroje, bude podaný návrh na vydanie platobného príkazu.

V skratke naše priority na rok 2015.

Podpísať len kvalitnú kolektívnu zmluvu. Doriešiť problémy ktoré sme začali riešiť koncom roka. Vykonávať viac kontrol na jednotlivých pracoviskách, a tým byť blízko a nápomocný svojim členom. Zorganizovať akcie a stretnutia minimálne každý štvrťrok, nasledujúca bude dňa 21.02.2015. Maximálne možnou mierou informovať členov o dianí v NOŽ. Hlavná priorita NOŽ obmedziť počet tých riadiacich zamestnancov Carga ale aj ŽSR, ktorý nerešpektujú zákony. Tvrdo presadzovať u zamestnávateľov zodpovednosť za škody riadiacich a vedúcich zamestnancov, ktoré páchajú na majetku spoločnosti, aleaj nemajetkove ujmy páchané na svojich  podriadených.

 

Vyzývam všetkých zamestnancov  Carga a ŽSR, hlavne na východe republiky na zjednotenie sa a podporu NOŽ, lebo len s Vašou pomocou a spolupatričnosťou dokážeme urobiť zmeny a dokončiť to čo sme začali.

Východniari podporte NOŽ, nech sú Vaše členské príspevky dobrou investíciou do seba a pre seba. Nech ostanú využité na východe. Bratislava ich ma dosť a hlavne je ďaleko od Vás.

NOŽ je tu pre Vás a spolu to dokážeme zvládnuť ľahšie.

 

S pozdravom a prianím veľa pracovných a súkromných úspechov v roku 2015

 

                                                                                                          Jaroslav Hric

                                                                                                                     Prezident NOŽ

Reklama

Aktuálny čas

Prihlásenie

Počasie